O nás

SOZE je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytování pomoci uprchlíkům a dalším cizincům, přicházejících do České republiky. Tato pomoc spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti.

Ve vztahu k majoritě, ve snaze odbourávat projevy nedůvěry, nesnášenlivosti a xenofobie a posilovat ve veřejnosti vědomí lidských práv a právního státu, působí SOZE prostřednictvím organizování osvětových a informačních přednášek, výstav, seminářů a národních kulturních večerů. Významnou částí odborné činnosti v oblasti cizineckého, azylového a migračního práva je účast na práci odborných komisí na národní i mezinárodní úrovni, v aktivní participací na legislativním procesu a ve vypracování odborných studií, expertíz a doporučení. SOZE také dlouhodobě pracuje s brněnskými a olomouckými školami při poskytování odborných praxí pro budoucí právníky a sociální pracovníky.

V dlouhodobém partnerství s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a v duchu příslušných dokumentů mezinárodního práva – zvláště Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 – Ženevské konvence, Všeobecné deklarace lidských práv, Úmluvy o právech dítěte, Úmluvy proti mučení a ostatních mezinárodních smluv zakotvujících základní lidská práva a svobody – je úsilí SOZE, při zajištění alespoň minimálních standardů azylové procedury, zaměřeno na trvalá a přijatelná řešení situací jednotlivců, rodin i uprchlických komunit buď jejich plnohodnotnou integrací do české společnosti, anebo dobrovolnou repatriací do zemí původu.

SOZE vzniklo s příchodem první vlny uprchlíků do Československa v roce 1990 a oficiálně bylo Ministerstvem vnitra zaregistrováno v roce 1992. Má své sídlo v Brně a poradci poskytují asistenci v brněnské kanceláři i ve všech azylových zařízeních na území Moravy a Slezska. SOZE navíc provozuje Azylový dům v Brně. Zvýšená péče a ochrana je poskytována zranitelným skupinám uprchlíků a cizinců, jakými jsou osamocené ženy s dětmi, nezletilé děti bez doprovodu, nemocní, handicapovaní či různě postižení lidé.

Otevřením Olomoucké kanceláře SOZE v květnu 2006 jsme rozšířili poskytování právního a sociálně-profesního poradenství cizincům včetně azylantů ze třetích zemí na Olomoucký kraj. Primárně se zaměřujeme na nezaměstnané cizince, pro které, podle zaměření právě realizovaného projektu, organizujeme a zajišťujeme rekvalifikační kurzy a další vzdělávací aktivity, skills audity, kurzy českého jazyka, kurzy práce s PC, kurzy pracovní integrace a motivační kurzy. Naši sociální pracovníci poskytují imigrantům individuální poradenství při vyhledávání zaměstnání.

Svou činnost se snažíme zaměřit také na většinovou společnost. Kromě zapojení do nejrůznějších multikulturních akcí, pořádá olomoucká pobočka SOZE pravidelně také besedy s cizinci, určené studentům škol v Olomouckém kraji. Přispíváme k vzájemnému poznávání odlišností jednotlivých kultur, hlubšímu porozumění a akceptaci přistěhovalců většinovou společností.

SOZE se v Olomouckém kraji zapojuje do tvorby plánů rozvoje sociálních služeb na úrovni kraje i obce, pracovníci SOZE se v této souvislosti účastní pravidelných setkání se zástupci kraje, města a ostatních subjektů poskytujících sociální služby v regionu. SOZE spolupracuje i se vzdělávacími subjekty v kraji – Právnická fakulta Univerzity Palackého, do jejíhož projektu zaměřeného na zavádění praktických forem výuky se SOZE zapojilo jako partner. Jeho pracovníci se podíleli na výuce nově zavedeného předmětu Právní klinika uprchlického a cizineckého práva, mimo jiné zajištěním praxe pro studenty Kliniky. SOZE také poskytuje praxi studentům VOŠ sociální – CARITAS.