Projekty roku 2009

OP LZZ: OKRAJ

Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje

okraj.jpg

OKRAJ je dalším z projektů SOZE v Olomouckém kraji. V jeho průběhu, od 1.5.2009 do 30.4.2012, mohou cizinci ze zemí mimo EU, žijící na území Olomouckého kraje, využít příležitosti k rozšíření své kvalifikace a získání odpovídajícího pracovní a společenského uplatnění. Při naplňování cílů projektu se zaměřujeme na omezení rizik, která společenskému uplatnění cizinců překážejí. Předcházíme tak kumulaci různých znevýhodnění, k němuž u imigrantů často dochází. V průběhu projektu je vytvářen komplexní systém služeb, vystavěný na těchto čtyřech klíčových aktivitách: 1) Sociálně-profesní a právní poradenství Pro nově příchozí do České republiky je obtížné rychle se zorientovat v právním systému a systému sociální podpory –  v možnostech, které jako imigranti mají. Měly by jim k tomu dopomoci tyto služby:  asistence při poskytování informací o trhu práce, vyhledávání zaměstnání, definování využitelné kvalifikace a dovedností, asistence při psaní profesního životopisu, asistence při nostrifikaci dosaženého vzdělání, asistence při zahájení samostatné výdělečné činnosti, poradenství občansko-právní, profesně-právní a sociálně-právní a asistence při komunikaci s orgány státní správy. 2) Kurzy českého jazyka Zvládnutí jazyka majoritní společnosti je pro integraci imigrantů klíčové. V průběhu projektu je realizováno 12 kurzů po 200 vyučovacích hodinách na úrovni jazykových dovedností A1 – B2. Cílem je, dle zájmu frekventantů, pokrytí co největšího území Olomouckého kraje. Při výuce je kladen maximální důraz na praktickou podobu poskytované výuky s praktickými ukázkami – výukou mimo učebnu a výukou reálií státu. Uživatelé mají na konci každého kurzu možnost vykonání cvičné zkoušky a obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 3) Integrační kurzy socio-kulturního minima Nabízená aktivita je nastavena tak, aby uživatel/ka lépe porozuměl/a českému prostředí . Jeden kurz má celkovou dotaci 30 hodin, z toho 20 hodin „pasivní výuky“ v učebně a 10 hodin „aktivní výuky“ v podobě poznávání české společnosti, její kultury, historie, geografie apod. Tato aktivita zahrnuje i financování vstupu na kulturní a společenské akce, realizované v rámci „aktivní výuky“. 4) Asistence při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu Profesní uplatnění vlastních schopností a dovedností je důležitým krokem integračního procesu. Uživatel/ka, za asistence sociálního pracovníka, zhodnotí své pracovní schopnosti, dovednosti a zájmy, vyjasní si svou situaci na trhu práce a zvolí si další profesní směřování případně rozšíří či doplní stávající kvalifikaci. Hrazeny jsou akreditované kurzy, které uživateli zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce. Projekt počítá s postupným vytvářením celokrajské spolupracující sítě – Krajský úřad, Magistrát města Olomouce, jednotlivé městské úřadů, úřady práce, případně další státní instituce a nevládní organizace. Vlastní stránky projektu: http://soze.cz/okraj/ Kontaktní email: okraj@soze.cz Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem České republiky

Nový domov V.

euf-50.jpg Projekt „Nový domov V“ (EUF 2008–34) má poskytovat azylantům komplexní sociální poradenství související se stěhováním a změnou bydliště. Jeho hlavním cílem je zajistit alespoň nejnutnější vybavení integračních bytů, přiděleným azylantům v roce 2009 (projekt bude realizován v období od 01/ 09 / 2009 do 31 / 12 / 2009). Vybavení integračních bytů by mělo azylantům výrazně usnadnit překonání počáteční nejisté situaci v novém místě trvalého bydliště. Azylanti se budou moci více soustředit na vyřizování dalších nezbytných záležitostí spojených se stěhováním jako jsou registrace na úřadech, vyřizování dávek sociální péče, zapojení dětí do povinné školní docházky, registrace u lékařů aj.  Pomoc s vybavením bytu tak pomůže azylantům v začlenění do majoritní společnosti a výraznou měrou usnadní jejich start do nového života. Výsledkem by měl být zařízený byt alespoň nejnutnějším zařízením a také alespoň částečná integrace klienta v místě jeho nového bydliště. Klient bude v rámci projektu motivován k větší aktivitě v procesu vyřizování nutných formalit souvisejících se změnou bydliště a přestěhováním se do jiného bytu. K této aktivizaci bude docházet díky spolupráci klienta se sociálním pracovníkem, který mu bude v tomto procesu poskytovat oporu, radu a v případě nutnosti i doprovod na úřady a poskytovatele služeb (plynárny, elektrárny apod.). Za tímto účelem budou rovněž vypracovány informační brožury pro klienty, které budou obsahovat podrobný postup jednání s úřady a poskytovateli služeb při změně bydliště. Projekt úzce navazuje na aktivity projektu Nový domov IV. realizovaný taktéž v roce 2009. Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

Nový domov IV.

Projekt „Nový domov IV“ má poskytovat azylantům komplexní sociální poradenství související se stěhováním a změnou bydliště. Jeho hlavním cílem je zajistit alespoň nejnutnější vybavení integračních bytů, přiděleným azylantům v roce 2009. Vybavení integračních bytů by mělo azylantům výrazně usnadnit překonání počáteční nejisté situaci v novém místě trvalého bydliště. Azylanti se budou moci více soustředit na vyřizování dalších nezbytných záležitostí spojených se stěhováním jako jsou registrace na úřadech, vyřizování dávek sociální péče, zapojení dětí do povinné školní docházky, registrace u lékařů aj.  Pomoc s vybavením bytu tak pomůže azylantům v začlenění do majoritní společnosti a výraznou měrou usnadní jejich start do nového života. Výsledkem by měl být zařízený byt alespoň nejnutnějším zařízením a také alespoň částečná integrace klienta v místě jeho nového bydliště. Klient bude v rámci projektu motivován k větší aktivitě v procesu vyřizování nutných formalit souvisejících se změnou bydliště a přestěhováním se do jiného bytu. K této aktivizaci bude docházet díky spolupráci klienta se sociálním pracovníkem, který mu bude v tomto procesu poskytovat oporu, radu a v případě nutnosti i doprovod na úřady a poskytovatele služeb (plynárny, elektrárny apod.). Za tímto účelem budou rovněž vypracovány informační brožury pro klienty, které budou obsahovat podrobný postup jednání s úřady a poskytovateli služeb při změně bydliště.

Právní a sociální poradenství v azylových zařízeních a ZZC na území Moravy a Slezska

euf-50.jpg Smyslem projektu je poskytovat pravidelné  právní a sociální poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu v  azylových zařízeních MV ČR na území Moravy a Slezska, a v brněnské kanceláři SOZE (pro žadatele pobývající na soukromí v moravsko-slezském regionu). Žadatelům o  mezinárodní ochranu budou právní poradci SOZE poskytovat individuální a kvalifikovanou asistenci po celou dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany. Právní poradci budou účastníky řízení seznamovat s jejich právy a povinnostmi spojenými s řízením. Kromě toho budou vyhotovovat účastníkům řízení různá úřední podání, pomohou v odůvodněných případech s podáním opravných prostředků proti zamítavým rozhodnutím o žádostech o udělení mezinárodní ochrany, apod. Poradci budou poskytovat žadatelům rovněž poradenství v otázkách sociálního charakteru. Jedná se např. o poradenství v oblasti dávek SSP, asistence při vyplňování formulářů, úředních dokumentů, pomoc při vyhledávání a zajišťování zaměstnání, poradenství v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. V odůvodněných případech je možná asistence v terénu. Zvýšená péče bude věnována  opodstatněným případům vyžadujících udělení některé z forem mezinárodní ochrany, naopak u žadatelů, kteří nesplňují podmínky udělení azylu či doplňkové ochrany, budeme usilovat tyto osoby přimět k opuštění azylové procedury a k dobrovolné repatriaci do země původu či k regularizaci pobytu v rámci cizineckého zákona. Speciální péče bude rovněž věnována zranitelným skupinám žadatelů zejména ženám bez doprovodu, mladistvým, rodinám s dětmi, obětem násilí apod. Poradenská činnost bude probíhat v jazyce, kterým je klient schopen se dorozumět; poradci SOZE jsou schopni poskytovat poradenství v jazycích anglickém, francouzském a ruském.  V ostatních případech budou využívat služeb tlumočníků. Cílem projektu je zkvalitnění, zefektivnění a zjednodušení přístupu k právnímu a sociálnímu poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu. Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

TZ – Přesídlení – Nový začátek

Projekt Přesídlení – Nový začátek má poskytovat odborné i širší veřejnosti informace o přesídlování  a přesídlených osobách. Projekt je zaměřen hlavně na regiony, kde se usídlí přesídlené osoby (zejména na lokalitu integračního azylového střediska pro přesídlené osoby). Informace zahrnují především činnost České republiky v souvislosti s přesídlováním, dále přehled o související souběžné činnosti mezinárodních organizací a dalších států a informace o cílových skupinách přesídlených a v blízkém horizontu přesídlených do České republiky. Informování subjektů bude zrealizováno prostřednictvím nástrojů informační kampaně. Výsledkem by mělo být prohloubení informovanosti odborné a širší veřejnosti, respektive poskytnutí základních informací subjektům neznalým problematiky přesídlení. K této informovanosti bude docházet díky činnosti pracovníka, který v tomto procesu bude využívat nástroje informační kampaně, konkrétně informační leták, brožuru a workshop.

Berlička III. (EUF 2008–31)

euf-50.jpg V rámci projektu budou žadatelům o mezinárodní ochranu  jakožto vysoce zranitelné skupině v oblasti  poskytování zdravotní péče na území České republiky poskytnuty příspěvky na léky a zdravotní pomůcky, na náklady za poplatky u lékaře a za recepty. Na Moravě a ve Slezsku bude dále SOZE žadatelům poskytovat sociální asistenci související se zdravotní péčí. Pro žadatele o mezinárodní ochranu z uprchlických zařízení v Zastávce u Brna a Havířově koordinátor zajistí v případě potřeby také doprovody k lékařům prostřednictvím asistentů. Dále bude SOZE proplácet jízdné klientů k praktickým i specializovaným lékařům. Koordinátor bude mít na starosti zvážení nezbytnosti doprovodů a proplácení cesty klientů k lékaři, i zvážení příspěvku na léky. Zvláště v případě větších částek u příspěvků na léky a zdravotní pomůcky je nutné, aby se koordinátor dobře seznámil s případem klienta. U klientů ubytovaných v zařízeních SUZ projedná příspěvek se sociálními pracovníky zařízení. V některých případech bude nutné i osobní jednání koordinátora s ošetřujícím lékařem. V rámci projektu nebudou hrazeny léky, zdravotní pomůcky a zákroky, které mají spíše estetický význam. Rovněž bude moci sociální pracovník odmítnout úhradu, pokud existuje levnější varianta a klient trvá na dražší variantě (např. dioptrické brýle, bílé plomby apod.). Pro jistotu však tyto požadavky klientů prověří pracovník s ošetřujícím lékařem.

Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

Návrat domů

euf-50.jpg I přes hrozby vážných sankcí ze strany států, pobývá na území členských států EU početná skupina osob z třetích zemí, které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU. Projekt Návrat domů má za cíl zvýšit cílové skupině právní povědomí o právech a povinnostech v oblasti nucených návratů a o realizaci nucených návratů  správními orgány.  Znalost povinností a způsobu, jakým jsou nucené návraty prováděny, je základním předpokladem pro efektivní ochranu práv osob vůči, kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění správními orgány. Právní poradenství v rámci téhož projektu poskytne cílové skupině možnosti, jak hájit svá práva a dosáhnout spravedlivého řízení. Cílem poradenství je dosažení toho, aby realizace vyhoštění nelegálně pobývajících cizinců byla v souladu s právními předpisy a mezinárodními závazky České republiky.

Tento projekt je financován Evropským návratovým fondem.

Centre for the legal, psychological and social assistance for victims of torture among asylum seekers/refugees in the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti mučení mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří pobývají na území České republiky.

Projekt je zaměřen na rozvoj a posilování zavedeného identifikačního a monitorovacího systému pro oběti násilí v rámci osazenstva azylových zařízení a center pro zajištění cizinců, stejně tak žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří jsou ubytováni mimo tato zařízení.

Dále pak je projekt zaměřen na poskytování nezbytného poradenství pro oběti mučení.

Projekt financuje Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).

OHCHR