Projekty roku 2010

OP LZZ: OKRAJ

Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje

okraj.jpg

OKRAJ je dalším z projektů SOZE v Olomouckém kraji. V jeho průběhu, od 1.5.2009 do 30.4.2012, mohou cizinci ze zemí mimo EU, žijící na území Olomouckého kraje, využít příležitosti k rozšíření své kvalifikace a získání odpovídajícího pracovní a společenského uplatnění. Při naplňování cílů projektu se zaměřujeme na omezení rizik, která společenskému uplatnění cizinců překážejí. Předcházíme tak kumulaci různých znevýhodnění, k němuž u imigrantů často dochází. V průběhu projektu je vytvářen komplexní systém služeb, vystavěný na těchto čtyřech klíčových aktivitách: 1) Sociálně-profesní a právní poradenství Pro nově příchozí do České republiky je obtížné rychle se zorientovat v právním systému a systému sociální podpory –  v možnostech, které jako imigranti mají. Měly by jim k tomu dopomoci tyto služby:  asistence při poskytování informací o trhu práce, vyhledávání zaměstnání, definování využitelné kvalifikace a dovedností, asistence při psaní profesního životopisu, asistence při nostrifikaci dosaženého vzdělání, asistence při zahájení samostatné výdělečné činnosti, poradenství občansko-právní, profesně-právní a sociálně-právní a asistence při komunikaci s orgány státní správy. 2) Kurzy českého jazyka Zvládnutí jazyka majoritní společnosti je pro integraci imigrantů klíčové. V průběhu projektu je realizováno 12 kurzů po 200 vyučovacích hodinách na úrovni jazykových dovedností A1 – B2. Cílem je, dle zájmu frekventantů, pokrytí co největšího území Olomouckého kraje. Při výuce je kladen maximální důraz na praktickou podobu poskytované výuky s praktickými ukázkami – výukou mimo učebnu a výukou reálií státu. Uživatelé mají na konci každého kurzu možnost vykonání cvičné zkoušky a obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 3) Integrační kurzy socio-kulturního minima Nabízená aktivita je nastavena tak, aby uživatel/ka lépe porozuměl/a českému prostředí . Jeden kurz má celkovou dotaci 30 hodin, z toho 20 hodin „pasivní výuky“ v učebně a 10 hodin „aktivní výuky“ v podobě poznávání české společnosti, její kultury, historie, geografie apod. Tato aktivita zahrnuje i financování vstupu na kulturní a společenské akce, realizované v rámci „aktivní výuky“. 4) Asistence při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu Profesní uplatnění vlastních schopností a dovedností je důležitým krokem integračního procesu. Uživatel/ka, za asistence sociálního pracovníka, zhodnotí své pracovní schopnosti, dovednosti a zájmy, vyjasní si svou situaci na trhu práce a zvolí si další profesní směřování případně rozšíří či doplní stávající kvalifikaci. Hrazeny jsou akreditované kurzy, které uživateli zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce. Projekt počítá s postupným vytvářením celokrajské spolupracující sítě – Krajský úřad, Magistrát města Olomouce, jednotlivé městské úřadů, úřady práce, případně další státní instituce a nevládní organizace. Vlastní stránky projektu: http://soze.cz/okraj/ Kontaktní email: okraj@soze.cz Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem České republiky

Doplňkové kurzy češtiny pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou a jejich děti (EUF 2009-20)

V rámci projektu bude poskytován azylantům a osobám s udělenou doplňkovou ochranou na území České republiky, kteří započali a/nebo absolvovali jazykové a sociálně-kulturní vzdělávací kurzy do 30. 6. 2007 dle staré koncepce státního integračního programu v kratším rozsahu (150 vyučovacích hodin v případě skupinového kurzu a 100 vyučovacích hodin v případě individuálního kurzu) nežli v případě osob, kterým je poskytována výuka podle nové koncepce (600 vyučovacích hodin v případě skupinového kurzu a 400 vyučovacích hodin v případě individuálního kurzu), a kteří následně případně pokračovali v navazujících kurzech (v rámci projektů ERF 2005–6 a/nebo EUF 2006–-14 a/nebo EUF 2007–21/22), a/nebo  které však vzhledem k naplnění kapacity těchto kurzů, a tím podmíněnému předčasnému ukončení kurzů nemohli úspěšně završit, doplňkový kurz českého jazyka nad rámec někdejšího státního integračního programu, jehož účelem bude zvýšit komunikační kompetenci oprávněných osob na B1 (bude prokázáno standardní zkouškou), a to v délce, která nepřesáhne v součtu výši nově nastavené hodinové dotace dle nové koncepce úvodních kurzů pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou (600 hodin u kurzu skupinového a 400 hodin u kurzu individuálního). Dále bude v rámci projektu poskytován dětem azylantů, zejména barmských přesídlenců, a osob s udělenou doplňkovou ochranou na území České republiky podpůrný kurz českého jazyka s ohledem na optimalizaci jejich jazykových kompetencí potřebných k adekvátnímu zvládnutí učiva základních a středních škol. Kurzy češtiny se zaměří na osvojení základních lexikálních okruhů a komunikačních situací ve třídě v průběhu vyučování a povedou žáka k samostatnému zvládání učiva a plnění školních i domácích povinností s výukou spojených. Cílem projektu se minimalizovat jazykový hendykep žáků, v jehož důsledku nezvládají učivo na úrovni adekvátní jejich inteligenci a kognitivních schopností. Projekt je podporován Evropským uprchlickým fondem (EUF).

Přesídlení – Nový začátek II.

euf-50.jpg Projekt Přesídlení – Nový začátek II.  má poskytovat odborné i širší veřejnosti informace o přesídlování  a přesídlených osobách. Projekt je zaměřen jak na regiony, kde se usídlí přesídlené osoby, tak na nové regiony, které by mohly být potenciálními příjemci dalších přesídlenců. Informace zahrnují především činnost České republiky v souvislosti s přesídlováním, dále přehled o související souběžné činnosti mezinárodních organizací a dalších států a informace o cílových skupinách přesídlených a v blízkém horizontu přesídlených do České republiky. Informování subjektů bude zrealizováno prostřednictvím nástrojů informační kampaně. Výsledkem by mělo být prohloubení informovanosti odborné a širší veřejnosti, respektive poskytnutí základních informací subjektům neznalým problematiky přesídlení včetně vysvětlení možností Státního integračního programu. K této informovanosti bude docházet díky činnosti pracovníka, který v tomto procesu bude využívat nástroje informační kampaně, konkrétně informační leták, brožuru, národní večery, workshop s tiskové zprávy. Do kampaně budou také zapracovány zkušenosti a poznatky z pilotního projektu přesídlení a také z projektu SOZE realizovaného v roce 2009. Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

Berlička IV. (EUF 2009–15)

euf-50.jpg V rámci projektu budou žadatelům o mezinárodní ochranu jakožto vysoce zranitelné skupině v oblasti  poskytování zdravotní péče na území ČR poskytnuty příspěvky na léky a zdravotní pomůcky, na náklady za poplatky u lékaře a za recepty. Na Moravě a ve Slezsku bude dále SOZE žadatelům poskytovat sociální asistenci související se zdravotní péčí. Pro žadatele z uprchlických zařízení v Zastávce u Brna a Havířově koordinátor zajistí v případě potřeby také doprovody k lékařům prostřednictvím asistentů. Dále bude SOZE proplácet jízdné klientů k praktickým i specializovaným lékařům. Koordinátor bude mít na starosti zvážení nezbytnosti doprovodů a proplácení cesty klientů k lékaři, i zvážení příspěvku na léky. Zvláště v případě větších částek u příspěvků na léky a zdravotní pomůcky je nutné, aby se koordinátor dobře seznámil s případem klienta. U klientů ubytovaných v zařízeních SUZ projedná příspěvek se sociálními pracovníky zařízení. V některých případech bude nutné i osobní jednání koordinátora s ošetřujícím lékařem. V rámci projektu nebudou hrazeny léky, zdravotní pomůcky a zákroky, které mají spíše estetický význam. Rovněž bude moci sociální pracovník odmítnout úhradu, pokud existuje levnější varianta a klient trvá na dražší variantě (např. dioptrické brýle, bílé plomby apod.). Pro jistotu však tyto požadavky klientů prověří pracovník s ošetřujícím lékařem. Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

Nový domov VI.

euf-50.jpg Projekt „Nový domov VI“ má poskytovat azylantům komplexní sociální poradenství související se stěhováním a změnou bydliště. Jeho hlavním cílem je zajistit alespoň nejnutnější vybavení integračních bytů, přiděleným azylantům v roce 2010 a zranitelným skupinám z řad klientů projektu, kteří z důvodu nedostatku finančních prostředků nebyly vybaveni v předchozím roce. Vybavení integračních bytů by mělo azylantům výrazně usnadnit překonání počáteční nejisté situaci v novém místě trvalého bydliště. Azylanti se budou moci více soustředit na vyřizování dalších nezbytných záležitostí spojených se stěhováním jako jsou registrace na úřadech, vyřizování dávek sociální péče, zapojení dětí do povinné školní docházky, registrace u lékařů aj.  Pomoc s vybavením bytu tak pomůže azylantům v začlenění do majoritní společnosti a výraznou měrou usnadní jejich start do nového života. V neposlední řadě projekt slouží jako prvence sociálně patologických jevů u cílové skupiny klientů, zejména v oblasti související se zadlužeností. Klient bude v rámci projektu motivován k větší aktivitě v procesu vyřizování nutných formalit souvisejících se změnou bydliště a přestěhováním se do jiného bytu. K této aktivizaci bude docházet díky spolupráci klienta se sociálním pracovníkem, který mu bude v tomto procesu poskytovat oporu, radu a v případě nutnosti i doprovod na úřady a poskytovatele služeb (plynárny, elektrárny apod.). Za tímto účelem budou rovněž šířeny informace z informační brožury pro klienty. Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

Terénní sociální práce

euf-50.jpg „Terénem“ se rozumí území Jihomoravského kraje, zvláště pak místa s kumulací cizinců (u zaměstnavatelů, v ubytovnách, restauračních zařízeních a bistrech, školách, tržnicích, stavbách a podobně).  Pozornost je soustředěna zejména na bývalá okresní města (Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo), ale i jiná (Tišnov, Hustopeče, Boskovice). Terénní sociální práce zahrnuje v nejnutnějších případech i sociální asistenci na úřadech jako jsou Cizinecká policie (vízová problematika), VZP (zdravotní problematika), odbor školství JMK (vzdělávací problematika, nostrifikace). Projekt probíhá v rámci Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců. Tento projekt je financován Evropským integračním  fondem.

Asistent

euf-50.jpg Projekt Asistent je zaměřen především na poskytování asistencí a doprovodů občanům třetích zemí, kteří pobývají na území Jihomoravského kraje. Jeho hlavním cílem je poskytnout terénní intervenci této cílové skupině při řešení pro ně velmi obtížných životních situací, které jsou často způsobeny především neznalostí místních reálií či jazyka. Klientům bude usnadněn díky sociálním pracovníkům nejen kontakt s úřady, vzdělávacími institucemi a zdravotnickými zařízeními či jinými subjekty dle jejich individuálních potřeb, ale bude jim poskytnuto i sociální poradenství, které si klade za cíl, co nejvíce klienta seznámit s řešením jednotlivých životních situací. Díky tomuto procesu bude naší snahou cílovou skupinu klientů co nejvíce aktivizovat a přispívat tak k jejich samostatnosti. Tento projekt je financován Evropským integračním  fondem.

Právní poradenství v azylových zařízeních a ZZC na území Moravy a Slezska

euf-50.jpg Smyslem projektu je poskytovat pravidelné právní a sociální poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu v azylových zařízeních MV ČR na území Moravy a Slezska, a v brněnské kanceláři SOZE (pro žadatele pobývající na soukromí v moravsko-slezském regionu). Žadatelům o mezinárodní ochranu budou právní poradci SOZE poskytovat individuální a kvalifikovanou asistenci po celou dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany. Právní poradci budou účastníky řízení seznamovat s jejich právy a povinnostmi spojenými s řízením. Kromě toho budou vyhotovovat účastníkům řízení různá úřední podání, pomohou v odůvodněných případech s podáním opravných prostředků proti zamítavým rozhodnutím o žádostech o udělení mezinárodní ochrany, apod. Poradci budou poskytovat žadatelům rovněž poradenství v otázkách sociálního charakteru. Jedná se např. o poradenství v oblasti dávek SSP, asistence při vyplňování formulářů, úředních dokumentů, pomoc při vyhledávání a zajišťování zaměstnání, poradenství v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. V odůvodněných případech je možná asistence v terénu. Zvýšená péče bude věnována opodstatněným případům vyžadujících udělení některé z forem mezinárodní ochrany, naopak u žadatelů, kteří nesplňují podmínky udělení azylu či doplňkové ochrany, budeme usilovat tyto osoby přimět k opuštění azylové procedury a k dobrovolné repatriaci do země původu či k regularizaci pobytu v rámci cizineckého zákona. Speciální péče bude rovněž věnována zranitelným skupinám žadatelů zejména ženám bez doprovodu, mladistvým, rodinám s dětmi, obětem násilí apod. Poradenská činnost bude probíhat v jazyce, kterým je klient schopen se dorozumět; poradci SOZE jsou schopni poskytovat poradenství v jazycích anglickém, francouzském a ruském. V ostatních případech budou využívat služeb tlumočníků. Cílem projektu je zkvalitnění, zefektivnění a zjednodušení přístupu k právnímu a sociálnímu poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu. Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

Komparace návratových systémů v EU

euf-50.jpg V projektu bodu komplexně zkoumány návratové systémy vybraných zemích Evropské unie. Budou sledovány používané metody, jejich efektivnost a dobrá praxe v jednotlivých zemích v kontextu postupů používaných v ČR. Výstupem bude souhrnná informace popisující současné politiky a praxe vybraných členských států EU, jejich srovnání  s politikou a praxí v ČR a soubor doporučení o vhodnosti aplikace zahraničních mechanismů. Výstupem projektu bude sborník popisující politiky a praxe asistovaných/dobrovolných návratů v členských státech EU a doporučení změn pro českou návratovou politiku spolu s návrhem zemí vhodných pro realizaci studijních pracovních cest. Projekt je spolufinancován Evropským návratovým fondem.

Mezi námi

V roce 2010 byl zrealizován projekt „MEZI NÁMI“, financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt byl zaměřen na interkulturní dialog mezi dětmi cizinců z tzv. třetích zemí a dětmi českými. K tomu dopomohla hlavní aktivita – divadelní workshopy a nácvik divadelního představení s multikulturní tématikou, vedené zkušenými lektory – dramaterapeutem a pedagogem. V průběhu workshopů se děti dověděly základní fakta o zemích, ze kterých pocházejí,  zaměřily se na kulturní zvyky, tradice a odlišnosti s českou kulturou. Účastnit projektu měli možnost také rodiče dětí formou přípravy „Multikulti marketu“, který ukončil daný projekt. V rámci marketu děti předvedli nacvičené představení, účastníci se mohli pokochat fotkami a výrobky dětí z workshopů, ochutnat tradiční kuchyni Ruska, Ukrajiny a Mongolska a neformálně si popovídat.

Centre for the legal, psychological and social assistance for victims of torture among asylum seekers/refugees in the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti mučení mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří pobývají na území České republiky.

Projekt je zaměřen na rozvoj a posilování zavedeného identifikačního a monitorovacího systému pro oběti násilí v rámci osazenstva azylových zařízení a center pro zajištění cizinců, stejně tak žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří jsou ubytováni mimo tato zařízení.

Dále pak je projekt zaměřen na poskytování nezbytného poradenství pro oběti mučení.

Projekt financuje Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).

OHCHR