Projekty roku 2012

OP LZZ: OKRAJ

Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje

okraj.jpg

OKRAJ je dalším z projektů SOZE v Olomouckém kraji. V jeho průběhu, od 1.5.2009 do 30.4.2012, mohou cizinci ze zemí mimo EU, žijící na území Olomouckého kraje, využít příležitosti k rozšíření své kvalifikace a získání odpovídajícího pracovní a společenského uplatnění. Při naplňování cílů projektu se zaměřujeme na omezení rizik, která společenskému uplatnění cizinců překážejí. Předcházíme tak kumulaci různých znevýhodnění, k němuž u imigrantů často dochází. V průběhu projektu je vytvářen komplexní systém služeb, vystavěný na těchto čtyřech klíčových aktivitách: 1) Sociálně-profesní a právní poradenství Pro nově příchozí do České republiky je obtížné rychle se zorientovat v právním systému a systému sociální podpory –  v možnostech, které jako imigranti mají. Měly by jim k tomu dopomoci tyto služby:  asistence při poskytování informací o trhu práce, vyhledávání zaměstnání, definování využitelné kvalifikace a dovedností, asistence při psaní profesního životopisu, asistence při nostrifikaci dosaženého vzdělání, asistence při zahájení samostatné výdělečné činnosti, poradenství občansko-právní, profesně-právní a sociálně-právní a asistence při komunikaci s orgány státní správy. 2) Kurzy českého jazyka Zvládnutí jazyka majoritní společnosti je pro integraci imigrantů klíčové. V průběhu projektu je realizováno 12 kurzů po 200 vyučovacích hodinách na úrovni jazykových dovedností A1 – B2. Cílem je, dle zájmu frekventantů, pokrytí co největšího území Olomouckého kraje. Při výuce je kladen maximální důraz na praktickou podobu poskytované výuky s praktickými ukázkami – výukou mimo učebnu a výukou reálií státu. Uživatelé mají na konci každého kurzu možnost vykonání cvičné zkoušky a obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 3) Integrační kurzy socio-kulturního minima Nabízená aktivita je nastavena tak, aby uživatel/ka lépe porozuměl/a českému prostředí . Jeden kurz má celkovou dotaci 30 hodin, z toho 20 hodin „pasivní výuky“ v učebně a 10 hodin „aktivní výuky“ v podobě poznávání české společnosti, její kultury, historie, geografie apod. Tato aktivita zahrnuje i financování vstupu na kulturní a společenské akce, realizované v rámci „aktivní výuky“. 4) Asistence při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu Profesní uplatnění vlastních schopností a dovedností je důležitým krokem integračního procesu. Uživatel/ka, za asistence sociálního pracovníka, zhodnotí své pracovní schopnosti, dovednosti a zájmy, vyjasní si svou situaci na trhu práce a zvolí si další profesní směřování případně rozšíří či doplní stávající kvalifikaci. Hrazeny jsou akreditované kurzy, které uživateli zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce. Projekt počítá s postupným vytvářením celokrajské spolupracující sítě – Krajský úřad, Magistrát města Olomouce, jednotlivé městské úřadů, úřady práce, případně další státní instituce a nevládní organizace. Vlastní stránky projektu: http://soze.cz/okraj/ Kontaktní email: okraj@soze.cz Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem České republiky

Občané bez hranic – Citizens without borders

„Občané bez hranic“ je projekt financovaný Evropskou komisí. Je realizován v pěti zemích skrze evropské partnerství složené z 6 partnerských organizací: SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty (Česká republika) FASTI-Fede-ration des Associations de Solidarité avec les Travailleur/euse-s Immigre/e/s (Francie) GVC-Gruppo di Volontariato Civile (Itálie) TRC-Teleradio City (Itálie) ACC-Asociaciòn Consorcio de Cooperaciòn and Andaira (Španělsko) APEL (Rumunsko). Hlavním cílem projektu je šířit povědomí a rozvíjet znalosti o pravidlech EU týkajících se svobody pohybu a práva pobytu pro občany EU, jež posilují implementaci práv EU v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (dále jen „Směrnice”). Podle oficiální zprávy a průvodce Evropské komise provádění Směrnice stále probíhá a stále existují závažné rozdíly mezi povinnostmi členských států stanovenými předpisy EU a faktickou realitou implementace těchto předpisů v jed-notlivých zemích. Porovnáním různých přístupů k právům občanů EU v zemích zapojených do projektu, byly v projektu definovány strategie pro přenos dobré praxe a příznivějšího zacházení se zvláštní pozorností na práva rodinných pří-slušníků, kočovných komunit, dětí a partnerů stejného pohlaví. Cílová skupina projektu je složená z mnoha subjektů: nejenom z pracovníků jednajících přímo s dotčenými občany EU, právních odborníků, členů profesních sdružení a odborů, ale i ze subjektů angažovaných ve tvorbě integračních strategií  a správních orgánů obecně. V neposlední řadě i z občanů EU samotných, kteří často neví na koho se s dotazy obracet, neznají svá práva a nemají přesné informace při stěhování do jiné země EU. Projekt SOZE „Občané bez hranic“ je spolufinancován programem Evropské unie Fundamental Rights and Citizenship.

Komplexní podpora žadatelů o udělení mezinárodní ochrany na území Moravy a Slezska (EUF 2011 – 05)

Mezi aktivity, které budou v rámci projektu realizovány patří právní a sociální poradenství v Přijímacím středisku Zastávka a v Pobytovém středisku Havířov, v kancelářích SOZE v Brně a Olomouci, dále sociální poradenství v oblasti zdravotní péče, doprovody k lékařům, proplácení zdrav. úkonů, léků, zdrav. pomůcek, cestovného a psychologické poradenství, rovněž právní, sociální a psychologické poradenství pro oběti obchodu s lidmi a také aktivita utajované ubytování. Projekt bude realizován v období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012. Projekt  je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z Evropského uprchlického fondu.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012

SOZE se v roce 2012 účastní jako partner projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012 (EIF 2011-02). Podobně jako v předchozích letech se bude SOZE podílet na realizaci těchto aktivit:  Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměřené na práci osob v přímém kontaktu s cizinci ze třetích zemí, zajištění výuky českého jazyka pro cizince, zajištění terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace a kurzy socio-kulturní orientace. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Společně v novém domově II (EUF 2011 – 06)

Projekt poskytuje přesídleným osobám z Myanmaru intenzivní výuku českého jazyka, která jim bude napomáhat bourat jazykovou bariéru. Osoby z řad cílové skupiny se díky zvyšování jazykové kompetence budou moci více soustředit na vyřizování nezbytných životních záležitostí, jako je stěhování registrace na úřadech, vyřizování dávek sociální péče, zapojení dětí do povinné školní docházky, registrace u lékařů aj. Klienti budou v rámci projektu a jeho aktivit motivováni k zvyšování svých kompetencí v procesu vyřizování nutných formalit souvisejících se změnou bydliště a přestěhováním se do jiného bytu. Doba realizace projektu: březen 2012-prosinec 2012 Výuka bude probíhat v následujících městěch: Poděbrady, Vysoké Mýto, Nové Město na Moravě, Přibyslav Celkem bude odučeno 1200 hodin. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského uprchlického fondu.

StepIn!

Projekt StepIn! je zaměřen na rozvoj, testování a šíření inovativních přístupů, metod a materiálů na podporu aktivního občanství migrantů. Experti ze sedmi evropských zemí spolupracují dvacet čtyři měsíců s cílem navrhnout a otestovat nové přístupy k posílení občanských, sociálních a mezikulturních schopností (1.) migrantů a členů etnických menšin, (2.) členů cílových zemí, především zainteresované subjekty veřejných orgánů a institucí, (3.) profesionály vzdělávající dospělé. Přímá cílová skupina tohoto projektu jsou poskytovatelé vzdělávání dospělých. Všechny materiály a metody, které byly vyvinuty v průběhu tohoto projektu (šest workshopových panelů a instruktážní program) budou použity poskytovateli vzdělávání dospělých. Nicméně, konečnými příjemci jsou migranti a zaměstnanci z hostitelských institucí.

Češtinou proti xenofobii – interaktivní workshopy a doučování češtiny

Bezplatné služby v rámci projektu Češtinou proti xenofobii, jehož cílem je prevence xenofobie, rasismu a budování otevřené občanské společnosti. Projekt je tematicky zaměřen na masmédia a sociální média, jejich možnosti a rizika ve vztahu k problematice imigrantů v české společnosti. V odkazu na Rámcový vzdělávací program (zejména průřezová témata multikulturní a mediální výchovy) nabízíme základním školám interaktivní workshopy pro žáky druhého stupně. Cílem těchto workshopů je naučit žáky kriticky vnímat a zpracovávat podněty přijímané z médií. Druhá část workshopů se zaměří na sociální média, jejich nebezpečí a využití pro pozitivní změnu. Součástí projektu je i metodické zaškolení pedagogů, jak k těmto tématům přistupovat. V průběhu projektu vzniká metodika workshopů, kterou budou moci pedagogové využívat při výuce s dalšími žáky. Nedílnou aktivitou projektu je doučování žáků-cizinců, kteří vyžadují individuální podporu ve studiu českého jazyka. Tato služba pomůže nejen žákům-cizincům, ale také usnadní práci jednotlivým pedagogů. Zde odkazujeme na současnou Koncepci integrace cizinců – Společné soužití 2012, podle které mají žáci cizinci právo na bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou jejich specifickým potřebám. Projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Workshopy je možno uskutečnit do konce roku 2012. Zaměření projektu je v dnešní době velkým tématem, které vyžaduje pozornost zvláště při výchově budoucí generace.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2012

SOZE se v roce 2013 účastní jako partner projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2013 (EIF 2012-02). Podobně jako v předchozích letech se bude SOZE podílet na realizaci těchto aktivit:  Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměřené na práci osob v přímém kontaktu s cizinci ze třetích zemí, zajištění výuky českého jazyka pro cizince, zajištění terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace a kurzy socio-kulturní orientace. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva

Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva (reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání) Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu.

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

(reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě) Záměrem projektu je na základě různých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových. Důsledkem vzniklých vazeb je i posílení sociální odpovědnosti studentů a absolventů i návrh řešení pro oblast právní pomoci nemajetným a podpora působení právníků v oblastech nikoli prvoplánově ziskových. Díky projektu se zahájí, metodologicky i organizačně systematizují a prosadí vazby, sítě a partnerství, které by buď nevznikly, nebo vznikaly nahodile a pomalu. Nyní se na partnerství a síťové spolupráci podílí malá skupiny lidí, která se díky projektu rozšíří a prohloubí. Vedle Masarykovy univerzity se na projektu dále podílejí SOZE, Ekologický právní servis, Liga lidských práv a Pro bono aliance.   OPVK2

Centre for the legal, psychological and social assistance for victims of torture among asylum seekers/refugees in the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti mučení mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří pobývají na území České republiky.

Projekt je zaměřen na rozvoj a posilování zavedeného identifikačního a monitorovacího systému pro oběti násilí v rámci osazenstva azylových zařízení a center pro zajištění cizinců, stejně tak žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří jsou ubytováni mimo tato zařízení.

Dále pak je projekt zaměřen na poskytování nezbytného poradenství pro oběti mučení.

Projekt financuje Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).

OHCHR