Projekty roku 2013

Mladí imigranti v tísni - Young Immigrants in Need

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) realizuje ode dne 1.9.2013 dvouletý projekt “Young Immigrants in Need“ zaměřený na poskytnutí komplexní integrační asistence imigrantům ve věku do 25 let včetně nezletilých dětí, či starším pokud se bude jednat o zvláště zranitelné případy.  Může jít jak o  žadatele o azyl, osobu s mezinárodní ochranou, tak  občana EU nebo cizince ze třetí země s jakýmkoliv typem pobytu. Projekt není územně omezen a probíhá na celém území ČR. Cílem projektu je napomoci integraci znevýhodněným mladým imigrantům a jejich pracovnímu uplatnění v České republice, nebo v případně nemožnosti dalšího pobytu na území asistence při návratu a reintegraci v zemi původu. V rámci projektu jsou zdarma poskytovány následující služby: právní poradenství, komplexní sociální poradenství, pracovní rekvalifikace, stáže či pracovní místa na zkoušku s příspěvkem zaměstnavateli, kurzy českého jazyka a individuální doučování dětí,  materiální pomoc při reintegraci v zemi původu v případech, kdy je další cizincův pobyt na území právně nebo sociálně neudržitelný. Proč pomáháme mladým? Mladí lidé jsou často znevýhodněni při vstupu na trh práce a při hledání své identity se obtížněji adaptují do většinové společnosti. Bariéry tvoří jak nedostatečná znalost českého jazyka, tak neznalost společenských a kulturních norem a hodnot či právních předpisů, což omezuje možnosti uplatnění mladých migrantů. Jejich zranitelnost se znásobuje přetrvávajícími předsudky většinové společnosti. Kvůli svému věku a absenci finančního zázemí se snadněji stávají oběťmi kriminality, obchodování s lidmi, zadlužení a pracovního vykořisťování. Všechny uvedené faktury vedou k riziku sociálnímu vyloučení. Bližší informace: http://soze.cz/velux/ Zájemci o účast  v projektu mohou kontaktovat SOZE na telefonním čísle: +420 545 213 643,   +420 585 242 535, mobilem: +420 602 586 092 či emailem: soze@soze.cz Projekt je podpořen Nadací Velux.

Občané bez hranic – Citizens without borders

„Občané bez hranic“ je projekt financovaný Evropskou komisí. Je realizován v pěti zemích skrze evropské partnerství složené z 6 partnerských organizací: SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty (Česká republika) FASTI-Fede-ration des Associations de Solidarité avec les Travailleur/euse-s Immigre/e/s (Francie) GVC-Gruppo di Volontariato Civile (Itálie) TRC-Teleradio City (Itálie), ACC-Asociaciòn Consorcio de Cooperaciòn and Andaira (Španělsko) APEL (Rumunsko). Hlavním cílem projektu je šířit povědomí a rozvíjet znalosti o pravidlech EU týkajících se svobody pohybu a práva pobytu pro občany EU, jež posilují implementaci práv EU v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (dále jen „Směrnice”). Podle oficiální zprávy a průvodce Evropské komise provádění Směrnice stále probíhá a stále existují závažné rozdíly mezi povinnostmi členských států stanovenými předpisy EU a faktickou realitou implementace těchto předpisů v jed-notlivých zemích. Porovnáním různých přístupů k právům občanů EU v zemích zapojených do projektu, byly v projektu definovány strategie pro přenos dobré praxe a příznivějšího zacházení se zvláštní pozorností na práva rodinných pří-slušníků, kočovných komunit, dětí a partnerů stejného pohlaví. Cílová skupina projektu je složená z mnoha subjektů: nejenom z pracovníků jednajících přímo s dotčenými občany EU, právních odborníků, členů profesních sdružení a odborů, ale i ze subjektů angažovaných ve tvorbě integračních strategií  a správních orgánů obecně. V neposlední řadě i z občanů EU samotných, kteří často neví na koho se s dotazy obracet, neznají svá práva a nemají přesné informace při stěhování do jiné země EU. Bližší informace: http://soze.cz/citizenswithoutborders

Projekt SOZE „Občané bez hranic“ je spolufinancován programem Evropské unie Fundamental Rights and Citizenship.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2013 (EIF 2012-02)

SOZE se v roce 2013 účastní jako partner projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2013 (EIF 2012-02). Podobně jako v předchozích letech se bude SOZE podílet na realizaci těchto aktivit:  Zvyšování odborných znalostí a dovedností zaměřené na práci osob v přímém kontaktu s cizinci ze třetích zemí, zajištění výuky českého jazyka pro cizince, zajištění terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace a kurzy socio-kulturní orientace.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva

Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva (reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání) Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu.

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

(reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě) Záměrem projektu je na základě různých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových. Důsledkem vzniklých vazeb je i posílení sociální odpovědnosti studentů a absolventů i návrh řešení pro oblast právní pomoci nemajetným a podpora působení právníků v oblastech nikoli prvoplánově ziskových. Díky projektu se zahájí, metodologicky i organizačně systematizují a prosadí vazby, sítě a partnerství, které by buď nevznikly, nebo vznikaly nahodile a pomalu. Nyní se na partnerství a síťové spolupráci podílí malá skupiny lidí, která se díky projektu rozšíří a prohloubí. Vedle Masarykovy univerzity se na projektu dále podílejí SOZE, Ekologický právní servis, Liga lidských práv a Pro bono aliance. OPVK2

Centre for the legal, psychological and social assistance for victims of torture among asylum seekers/refugees in the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti mučení mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří pobývají na území České republiky.

Projekt je zaměřen na rozvoj a posilování zavedeného identifikačního a monitorovacího systému pro oběti násilí v rámci osazenstva azylových zařízení a center pro zajištění cizinců, stejně tak žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří jsou ubytováni mimo tato zařízení.

Dále pak je projekt zaměřen na poskytování nezbytného poradenství pro oběti mučení.

Projekt financuje Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).

OHCHR