Projekty roku 2014

Mladí imigranti v tísni - Young Immigrants in Need

Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) realizuje ode dne 1.9.2013 dvouletý projekt “Young Immigrants in Need“ zaměřený na poskytnutí komplexní integrační asistence imigrantům ve věku do 25 let včetně nezletilých dětí, či starším pokud se bude jednat o zvláště zranitelné případy.  Může jít jak o  žadatele o azyl, osobu s mezinárodní ochranou, tak  občana EU nebo cizince ze třetí země s jakýmkoliv typem pobytu. Projekt není územně omezen a probíhá na celém území ČR. Cílem projektu je napomoci integraci znevýhodněným mladým imigrantům a jejich pracovnímu uplatnění v České republice, nebo v případně nemožnosti dalšího pobytu na území asistence při návratu a reintegraci v zemi původu. V rámci projektu jsou zdarma poskytovány následující služby: právní poradenství, komplexní sociální poradenství, pracovní rekvalifikace, stáže či pracovní místa na zkoušku s příspěvkem zaměstnavateli, kurzy českého jazyka a individuální doučování dětí,  materiální pomoc při reintegraci v zemi původu v případech, kdy je další cizincův pobyt na území právně nebo sociálně neudržitelný. Proč pomáháme mladým? Mladí lidé jsou často znevýhodněni při vstupu na trh práce a při hledání své identity se obtížněji adaptují do většinové společnosti. Bariéry tvoří jak nedostatečná znalost českého jazyka, tak neznalost společenských a kulturních norem a hodnot či právních předpisů, což omezuje možnosti uplatnění mladých migrantů. Jejich zranitelnost se znásobuje přetrvávajícími předsudky většinové společnosti. Kvůli svému věku a absenci finančního zázemí se snadněji stávají oběťmi kriminality, obchodování s lidmi, zadlužení a pracovního vykořisťování. Všechny uvedené faktury vedou k riziku sociálnímu vyloučení. Bližší informace: http://soze.cz/velux/ Zájemci o účast  v projektu mohou kontaktovat SOZE na telefonním čísle: +420 545 213 643 (Brno),  +420 585 242 535 (Olomouc), mobilem: +420 602 586 092 (Brno) či emailem: soze@soze.cz Projekt je podpořen Nadací Velux.

Občané bez hranic – Citizens without borders

„Občané bez hranic“ je projekt financovaný Evropskou komisí. Je realizován v pěti zemích skrze evropské partnerství složené z 6 partnerských organizací: SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty (Česká republika) FASTI-Fede-ration des Associations de Solidarité avec les Travailleur/euse-s Immigre/e/s (Francie) GVC-Gruppo di Volontariato Civile (Itálie) TRC-Teleradio City (Itálie) ACC-Asociaciòn Consorcio de Cooperaciòn and Andaira (Španělsko) APEL (Rumunsko). Hlavním cílem projektu je šířit povědomí a rozvíjet znalosti o pravidlech EU týkajících se svobody pohybu a práva pobytu pro občany EU, jež posilují implementaci práv EU v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29.dubna 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (dále jen „Směrnice”). Podle oficiální zprávy a průvodce Evropské komise provádění Směrnice stále probíhá a stále existují závažné rozdíly mezi povinnostmi členských států stanovenými předpisy EU a faktickou realitou implementace těchto předpisů v jed-notlivých zemích. Porovnáním různých přístupů k právům občanů EU v zemích zapojených do projektu, byly v projektu definovány strategie pro přenos dobré praxe a příznivějšího zacházení se zvláštní pozorností na práva rodinných pří-slušníků, kočovných komunit, dětí a partnerů stejného pohlaví. Cílová skupina projektu je složená z mnoha subjektů: nejenom z pracovníků jednajících přímo s dotčenými občany EU, právních odborníků, členů profesních sdružení a odborů, ale i ze subjektů angažovaných ve tvorbě integračních strategií  a správních orgánů obecně. V neposlední řadě i z občanů EU samotných, kteří často neví na koho se s dotazy obracet, neznají svá práva a nemají přesné informace při stěhování do jiné země EU. Bližší informace: http://soze.cz/citizenswithoutborders

Projekt SOZE „Občané bez hranic“ je spolufinancován programem Evropské unie Fundamental Rights and Citizenship.

StepIn!

Projekt StepIn! je zaměřen na rozvoj, testování a šíření inovativních přístupů, metod a materiálů na podporu aktivního občanství migrantů. Experti ze sedmi evropských zemí spolupracují dvacet čtyři měsíců s cílem navrhnout a otestovat nové přístupy k posílení občanských, sociálních a mezikulturních schopností (1.) migrantů a členů etnických menšin, (2.) členů cílových zemí, především zainteresované subjekty veřejných orgánů a institucí, (3.) profesionály vzdělávající dospělé. Přímá cílová skupina tohoto projektu jsou poskytovatelé vzdělávání dospělých. Všechny materiály a metody, které byly vyvinuty v průběhu tohoto projektu (šest workshopových panelů a instruktážní program) budou použity poskytovateli vzdělávání dospělých. Nicméně, konečnými příjemci jsou migranti a zaměstnanci z hostitelských institucí. Tento projekt byl realizován s finanční podporou Evropské komise.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců 2014 (EIF 2013-07)

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců ve spolupráci s partnery poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK (sociálně-právní poradenství umožňující cizincům lepší orientaci v sociálním a právním systému v ČR; výuka českého jazyka pro cizince; výukové cykly s migrační a cizineckou problematikou; terénní sociální práce ve prospěch cizinců a jejich integrace; kurzy socio-kulturní orientace cizinců se zaměřením na jejich potřebné uplatnění na trhu práce a dosažení sociální nezávislosti a ekonomické soběstačnosti). SOZE se v roce 2014 opět účastní jako partner projektu. Bude se podílet na zajištění výuky českého jazyka pro cizince a kurzů socio-kulturní orientace.

             

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

(reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě) Záměrem projektu je na základě různých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových. Důsledkem vzniklých vazeb je i posílení sociální odpovědnosti studentů a absolventů i návrh řešení pro oblast právní pomoci nemajetným a podpora působení právníků v oblastech nikoli prvoplánově ziskových. Díky projektu se zahájí, metodologicky i organizačně systematizují a prosadí vazby, sítě a partnerství, které by buď nevznikly, nebo vznikaly nahodile a pomalu. Nyní se na partnerství a síťové spolupráci podílí malá skupiny lidí, která se díky projektu rozšíří a prohloubí. Vedle Masarykovy univerzity se na projektu dále podílejí SOZE, Ekologický právní servis, Liga lidských práv a Pro bono aliance. OPVK2

Centre for the legal, psychological and social assistance for victims of torture among asylum seekers/refugees in the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti mučení mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří pobývají na území České republiky.

Projekt je zaměřen na rozvoj a posilování zavedeného identifikačního a monitorovacího systému pro oběti násilí v rámci osazenstva azylových zařízení a center pro zajištění cizinců, stejně tak žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří jsou ubytováni mimo tato zařízení.

Dále pak je projekt zaměřen na poskytování nezbytného poradenství pro oběti mučení.

Projekt financuje Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).

OHCHR