Projekty roku 2011

OP LZZ: OKRAJ

Systémová podpora pracovního uplatnění cizinců a azylantů, žijících na území Olomouckého kraje

okraj.jpg

OKRAJ je dalším z projektů SOZE v Olomouckém kraji. V jeho průběhu, od 1.5.2009 do 30.4.2012, mohou cizinci ze zemí mimo EU, žijící na území Olomouckého kraje, využít příležitosti k rozšíření své kvalifikace a získání odpovídajícího pracovní a společenského uplatnění. Při naplňování cílů projektu se zaměřujeme na omezení rizik, která společenskému uplatnění cizinců překážejí. Předcházíme tak kumulaci různých znevýhodnění, k němuž u imigrantů často dochází. V průběhu projektu je vytvářen komplexní systém služeb, vystavěný na těchto čtyřech klíčových aktivitách: 1) Sociálně-profesní a právní poradenství Pro nově příchozí do České republiky je obtížné rychle se zorientovat v právním systému a systému sociální podpory –  v možnostech, které jako imigranti mají. Měly by jim k tomu dopomoci tyto služby:  asistence při poskytování informací o trhu práce, vyhledávání zaměstnání, definování využitelné kvalifikace a dovedností, asistence při psaní profesního životopisu, asistence při nostrifikaci dosaženého vzdělání, asistence při zahájení samostatné výdělečné činnosti, poradenství občansko-právní, profesně-právní a sociálně-právní a asistence při komunikaci s orgány státní správy. 2) Kurzy českého jazyka Zvládnutí jazyka majoritní společnosti je pro integraci imigrantů klíčové. V průběhu projektu je realizováno 12 kurzů po 200 vyučovacích hodinách na úrovni jazykových dovedností A1 – B2. Cílem je, dle zájmu frekventantů, pokrytí co největšího území Olomouckého kraje. Při výuce je kladen maximální důraz na praktickou podobu poskytované výuky s praktickými ukázkami – výukou mimo učebnu a výukou reálií státu. Uživatelé mají na konci každého kurzu možnost vykonání cvičné zkoušky a obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 3) Integrační kurzy socio-kulturního minima Nabízená aktivita je nastavena tak, aby uživatel/ka lépe porozuměl/a českému prostředí . Jeden kurz má celkovou dotaci 30 hodin, z toho 20 hodin „pasivní výuky“ v učebně a 10 hodin „aktivní výuky“ v podobě poznávání české společnosti, její kultury, historie, geografie apod. Tato aktivita zahrnuje i financování vstupu na kulturní a společenské akce, realizované v rámci „aktivní výuky“. 4) Asistence při volbě vhodného rekvalifikačního kurzu Profesní uplatnění vlastních schopností a dovedností je důležitým krokem integračního procesu. Uživatel/ka, za asistence sociálního pracovníka, zhodnotí své pracovní schopnosti, dovednosti a zájmy, vyjasní si svou situaci na trhu práce a zvolí si další profesní směřování případně rozšíří či doplní stávající kvalifikaci. Hrazeny jsou akreditované kurzy, které uživateli zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce. Projekt počítá s postupným vytvářením celokrajské spolupracující sítě – Krajský úřad, Magistrát města Olomouce, jednotlivé městské úřadů, úřady práce, případně další státní instituce a nevládní organizace. Vlastní stránky projektu: http://soze.cz/okraj/ Kontaktní email: okraj@soze.cz Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem České republiky

Berlička V. (EUF 2010–14)

V rámci projektu budou žadatelům o mezinárodní ochranu a azylantům jakožto vysoce zranitelné skupině v oblasti  poskytování zdravotní péče na území ČR poskytnuty příspěvky na léky a zdravotní pomůcky, na náklady za poplatky u lékaře a za recepty. Na Moravě a ve Slezsku bude dále SOZE žadatelům poskytovat sociální asistenci související se zdravotní péčí. Pro žadatele z uprchlického zařízení v   Havířově koordinátor zajistí v případě potřeby také doprovody k lékařům prostřednictvím asistentů. Dále bude SOZE proplácet jízdné klientů k praktickým i specializovaným lékařům. Koordinátor bude mít na starosti zvážení nezbytnosti doprovodů a proplácení cesty klientů k lékaři, i zvážení příspěvku na léky. Zvláště v případě větších částek u příspěvků na léky a zdravotní pomůcky je nutné, aby se koordinátor dobře seznámil s případem klienta. U klientů ubytovaných v zařízeních SUZ projedná příspěvek se sociálními pracovníky zařízení. V některých případech bude nutné i osobní jednání koordinátora s ošetřujícím lékařem. V rámci projektu nebudou hrazeny léky, zdravotní pomůcky a zákroky, které mají spíše estetický význam. Rovněž bude moci sociální pracovník odmítnout úhradu, pokud existuje levnější varianta a klient trvá na dražší variantě (např. dioptrické brýle, bílé plomby apod.). Pro jistotu však tyto požadavky klientů prověří pracovník s ošetřujícím lékařem. Tento projekt je spolufinancován Evropským uprchlickým fondem.

Doplňkové kurzy češtiny pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou a jejich děti (EUF 2010-16)

V rámci projektu bude poskytován azylantům a osobám s udělenou doplňkovou ochranou na území České republiky, kterým nebylo umožněno zakončit vstupní kurz v rámci státního integračního programu v roce 2010 z důvodu přerušení programu, doplňkový kurz českého jazyka, jehož účelem bude zvýšit komunikační kompetenci oprávněných osob na B1 (bude prokázáno standardní zkouškou), a to v délce, která nepřesáhne v součtu výši hodinové dotace dle koncepce úvodních kurzů pro azylanty a osoby s doplňkovou ochranou platné  v době udělení azylu a nebo doplňkové ochrany v době (600 hodin u kurzu skupinového a 400 hodin u kurzu individuálního). Dále bude v rámci projektu poskytován dětem azylantů, zejména barmských přesídlenců, a osob s udělenou doplňkovou ochranou na území České republiky podpůrný kurz českého jazyka s ohledem na optimalizaci jejich jazykových kompetencí potřebných k adekvátnímu zvládnutí učiva základních a středních škol. Kurzy češtiny pro děti se zaměří na osvojení základních lexikálních okruhů a komunikačních situací ve třídě v průběhu vyučování a povedou žáka k samostatnému zvládání učiva a plnění školních i domácích povinností s výukou spojených. Cílem projektu se minimalizovat jazykový hendykep žáků, v jehož důsledku nezvládají učivo na úrovni adekvátní jejich inteligenci a kognitivních schopností. Projekt je podporován Evropským uprchlickým fondem (EUF).

Finanční pobídky v AVR na Moravě a ve Slezsku

euf-50.jpg Hlavním účelem projektu je rozšíření asistenčních služeb v asistovaných dobrovolných návratech (dále jen „AVR“)v České republice. Návratové programy v ČR v současné době obecně využívají kromě úhrady vlastní cesty zejména poradenskou a organizační složku. Reintegrační aktivity jsou však vnímány jako důležité s ohledem na narušení sociálních sítí osob, které jsou často několik let mimo svoji zemi původu.  Motivační pobídky mohou vhodně ovlivnit postoj a motivaci osob cílových skupin k dobrovolnému návratu a mohou zvýšit efektivnost poradenských projektů a vlastní realizace AVR.  Pobídky vychází z individuálních potřeb navracejících se osob. Může jít například o speciální zdravotní péči,  vhodnou rekvalifikaci před odjezdem, zpracování podnikatelského plánu, nákup zařízení či materiálu pro podnikání, finanční hotovost na období po návratu sloužící k zajištění dočasného ubytování, úhrada cestovních nákladů v zemi původu. Motivační pobídky v AVR pro navracející se osoby, tím spíše pro zranitelné skupiny, nejsou zatím příliš využívány a proto je vhodné jejich aplikaci  otestovat v praxi a vytvořit systém jejich použití zejména s ohledem na pomoc navracejícím se osobám v obtížené situaci. Za tím účelem bude v projektu realizováno individuální poradenství a asistence při realizaci návratu s poskytováním finančních pobídek a zpracován soubor doporučení pro zavedení motivačního systému. Tento projekt je financován Evropským návratovým fondem.

Asistované návraty na Moravě a ve Slezsku

Doba realizace: rok 2011 místo realizace: Morava a Slezsko Bližší popis: V rámci projektu je poskytováno návratové poradenství žadatelům o mez. ochranu, azylantům a osobám s doplňkovovu ochranou a cizincům, kteří již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území ČR. Klientům projektu jsou zprostředkovány informace související s dobrovolným návratem, s možností finančního příspěvku s důrazem na možnost reintegrace v zemi původu. V rámci projektu je monitorována situace v oblasti návratů s cílem vypracování dílčí hodnotící zprávy s návrhy systémových doporučení.  Projekt tvoří dvě stěžejní činnosti. První z nich je návratové poradenství osobám vymezeným ve výzvě, (žadatelé o mezinárodní ochranu, osoby požívající mez. ochrany , osoby které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU) poskytované ve zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu, kancelářích SOZE a v terénu v komunitách. Poradenství je zaměřeno primárně na poskytnutí informací souvisejících s návratem, podmínkách poskytnutí finančního příspěvku a případně i možnostech reintegrace v zemi původu, dále  poskytnutí obecných informací o právním řádu ČR a obzvlášť se zaměřením na rizika související s pobytem na území ČR po skončení pobytového oprávnění. Součástí poradenství je informační kampaň prostřednictvím informačních letáků o AVR v nejčastějších 9 jazycích cílové skupiny. Druhou činností v rámci projektu je monitorování situace v oblasti návratů  s výstupem zpracování dílčí zprávy o situaci v oblasti AVR a návrhem doporučení ke změnám. Součástí monitoringu bude  monitorování situace v oblasti AVR prostřednictvím dotazníků, směřující ke zjištění vtahu klientů k možnosti dobrovolných návratů se zřetelem na objasnění důvodů presumovaného negativního postoje k možnosti dob. návratů. Vhodné systémové změny směrem k vyšší využitelnosti dob. návratů považujeme za nutné pro efektivní využití dobrovolných návratů jakožto preferovaného řešení neudržitelné pobytové situace cizince. Tento projekt je financován Evropským návratovým fondem.

Návrat domů II.

Doba realizace: rok 2011 Místo realizace: Morava a Slezsko Bližší popis: Projekt je zaměřen na cizince zajištěné v zařízeních pro zajištění cizinců, stejně jako na cizince, kterým bylo uděleno správní vyhoštění. V rámci projektu je klientům poskytováno  právní poradenství související s jejich situací dle zákona o pobytu cizinců, dále jsou klienti informováni o právní úpravě nucených návratů. Praktická aplikace nucených návratů je pak monitorována, přičemž k návrhu případných systémových změn bude vypracována analytická zpráva. Cílem projektu je zajistit efektivní a důstojnou proceduru nucených návratů.  I přes hrozby vážných sankcí ze strany států, pobývá na území členských států EU početná skupina osob z třetích zemí, které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU.  Právní poradenství poskytne cílové skupině možnosti, jak hájit svá práva a dosáhnout spravedlivého řízení, ve kterém nebudou porušována jejich práva daná právním řádem České republiky. Informační kampaň zvýší cílové skupině právní povědomí o jejich právech a povinnostech v oblasti nucených návratů a o realizaci nucených návratů správními orgány. Znalost povinností a způsobu jakým jsou nucené návraty prováděny je základním předpokladem efektivního a bezproblémového provádění nucených návratů správními orgány. Za tím účelem bude zpracován text výtahů ze správních rozhodnutí a přeložen do nejčastěji zastoupených jazyků (9).  Poradenství v terénu umožní prevenci maření výkonu úředního rozhodnutí a umožní realizaci návratů dle zákona o pobytu cizinců. Projekt SOZE Návrat domů II je spolufinancován Evropským návratovým fondem.

Právní a sociální poradenství žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a osobám, kterým byla tato ochrana přiznána (EUF 2010–18)

Smyslem projektu je poskytovat pravidelné  právní a sociální poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu v  azylových zařízeních MV ČR na území Moravy a Slezska, a v brněnské kanceláři SOZE (pro žadatele pobývající na soukromí v moravsko-slezském regionu). Žadatelům o  mezinárodní ochranu budou právní poradci SOZE poskytovat individuální a kvalifikovanou asistenci po celou dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany. Právní poradci budou účastníky řízení seznamovat s jejich právy a povinnostmi spojenými s řízením. Kromě toho budou vyhotovovat účastníkům řízení různá úřední podání, pomohou v odůvodněných případech s podáním opravných prostředků proti zamítavým rozhodnutím o žádostech o udělení mezinárodní ochrany, apod. Zvýšená péče bude věnována  opodstatněným případům vyžadujících udělení některé z forem mezinárodní ochrany, naopak u žadatelů, kteří nesplňují podmínky udělení azylu či doplňkové ochrany, budeme usilovat tyto osoby přimět k opuštění azylové procedury a k dobrovolné repatriaci do země původu či k regularizaci pobytu v rámci cizineckého zákona. Speciální péče bude rovněž věnována zranitelným skupinám žadatelů zejména ženám bez doprovodu, mladistvým, rodinám s dětmi, obětem násilí apod. Poradenská činnost bude probíhat v jazyce, kterým je klient schopen se dorozumět; poradci SOZE jsou schopni poskytovat poradenství v jazycích anglickém, francouzském a ruském.  V ostatních případech budou využívat služeb tlumočníků. Cílem projektu je zkvalitnění, zefektivnění a zjednodušení přístupu k právnímu a sociálnímu poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu. Asistence bude poskytována rovněž osobám, které již mezinárodní ochranu požívají. Pro tyto budou poradci poskytovat klientům poradenství v otázkách sociálního charakteru. Jedná se např. o poradenství v oblasti uznání kvalifikace, zaměstnání, vzdělání, sociálního zabezpečení či přístupu ke zdravotní péči. Projekt je spolufinancován Evropským uprchlickým fondem.

Společně v novém domově (EUF 2010–17)

Projekt poskytuje přesídleným osobám z Myanmaru intenzivní výuku českého jazyka, která jim bude napomáhat bourat jazykovou bariéru. Osoby z řad cílové skupiny se díky zvyšování jazykové kompetence budou moci více soustředit na vyřizování nezbytných životních záležitostí, jako je stěhování registrace na úřadech, vyřizování dávek sociální péče, zapojení dětí do povinné školní docházky, registrace u lékařů aj. Klienti bude v rámci projektu a jeho aktivit motivováni k zvyšování svých kompetencí v procesu vyřizování nutných formalit souvisejících se změnou bydliště a přestěhováním se do jiného bytu. Aktivity projektu budou provázány s aktivitami Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) formou teritoriální dohody. Doba realizace projektu: březen 2011–únor 2012 Výuka bude probíhat v následujících městěch:

  • Přibyslav
  • Nové Město na Moravě
  • Chrast
  • Vysoké Mýto
  • Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
  • Zruč nad Sázavou
  • Poděbrady

Celkem bude odučeno 1200 hodin (150 hodin na jednu rodinu). Tento projekt je financován Evropským uprchlickým fondem.

Návrat domů III.

Realizace: 8/2011-6/2012 Projekt ENF 2010-06 Návrat domů III. je pokračováním úspěšného projektu Návrat domu I a II a je zaměřen na cílovou skupinu cizinců, kteří pobývají na území nelegálně, či kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění. Projekt je realizován v kancelářích SOZE v Brně a v Olomouci a v terénu s územní působností  krajů Jihomoravského, Zlínského, Moravskoslezského, Olomouckého a kraje Vysočiny. Poradenství je dále poskytováno v zajišťovacím zařízení pro cizince Břeclav-Poštorná (do jeho uzavření koncem roku 2011). Cílem projektu je zejména poskytnout  obecné návratové a právní poradenství a zvýšit informovanost cílové skupiny o možnostech vycestování z území ČR , o rozsahu práv a povinností daných návratovou směrnicí. Poradenství je zaměřeno na možnosti návratu cizince dle zákona o pobytu cizinců a na právní poradenství  ve všech oblastech života cizince, které ovlivňují možnosti a ochotu cizince vycestovat z území. (typicky tedy pohledávky z pracovního vztahu, z náhrady škody, z bezdůvodného obohacení, případné poradenství k úpravě rodinných poměrů.) Dobrovolný návrat je pojímán jako preferovaná forma vycestování cizince jednak kvůli možnosti žádat o zrušení správního vyhoštění dle § 122 odst. 5 písm. b) zákona o pobytu cizinců, jednak kvůli znění samotné Návratové směrnice, která jednoznačně preferuje dobrovolný návrat, před nuceným vycestováním cizince. Návratové poradenství v terénu je udíleno konkrétním cizincům na které SOZE upozornily buďto ostatní NNO, Policie ČR, ostatní orgány státní správy. V tomto významu je synergické projektu dosáhnout co nejvyšší formy spolupráce s ostatními subjekty činnými na poli pobytu cizinců, zejména tedy s Policií ČR., K posílení této spolupráce bude SOZE pořádat pro příslušníky cizinecké policie právní workshop o normativní úpravě  návratových institutů. Projekt SOZE Návrat domů II je spolufinancován Evropským návratovým fondem.

Asistované návraty na Moravě a ve Slezsku II.

Doba realizace: rok 2011 místo realizace: Morava a Slezsko Bližší popis: Projekt Asistované návraty na Moravě a ve Slezsku II. (ENF 2010–08)  úzce navazuje na předchozí projekt. V rámci projektu je poskytováno návratové poradenství žadatelům o mez. ochranu, azylantům a osobám s doplňkovovu ochranou a cizincům, kteří již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt na území ČR. Klientům projektu jsou zprostředkovány informace související s dobrovolným návratem, s možností finančního příspěvku s důrazem na možnost reintegrace v zemi původu. V rámci projektu je monitorována situace v oblasti návratů s cílem vypracování dílčí hodnotící zprávy s návrhy systémových doporučení.  Projekt tvoří dvě stěžejní činnosti. První z nich je návratové poradenství osobám vymezeným ve výzvě, (žadatelé o mezinárodní ochranu, osoby požívající mez. ochrany , osoby které nesplňují nebo již nesplňují podmínky pro vstup a pobyt v členském státě EU) poskytované ve zařízeních pro žadatele o mezinárodní ochranu, kancelářích SOZE a v terénu v komunitách. Poradenství je zaměřeno primárně na poskytnutí informací souvisejících s návratem, podmínkách poskytnutí finančního příspěvku a případně i možnostech reintegrace v zemi původu, dále  poskytnutí obecných informací o právním řádu ČR a obzvlášť se zaměřením na rizika související s pobytem na území ČR po skončení pobytového oprávnění. Součástí poradenství je informační kampaň prostřednictvím informačních letáků o AVR v nejčastějších 9 jazycích cílové skupiny. Druhou činností v rámci projektu je monitorování situace v oblasti návratů  s výstupem zpracování dílčí zprávy o situaci v oblasti AVR a návrhem doporučení ke změnám. Součástí monitoringu bude  monitorování situace v oblasti AVR prostřednictvím dotazníků, směřující ke zjištění vtahu klientů k možnosti dobrovolných návratů se zřetelem na objasnění důvodů presumovaného negativního postoje k možnosti dob. návratů. Vhodné systémové změny směrem k vyšší využitelnosti dob. návratů považujeme za nutné pro efektivní využití dobrovolných návratů jakožto preferovaného řešení neudržitelné pobytové situace cizince. Tento projekt je financován Evropským návratovým fondem.

Finanční pobídky v AVR II.

euf-50.jpg Hlavním účelem projektu EUF 2010–07, který navazuje na stejnojmenný dříve realizovaný projekt,  je rozšíření asistenčních služeb v asistovaných dobrovolných návratech (dále jen „AVR“)v České republice. Návratové programy v ČR v současné době obecně využívají kromě úhrady vlastní cesty zejména poradenskou a organizační složku. Reintegrační aktivity jsou však vnímány jako důležité s ohledem na narušení sociálních sítí osob, které jsou často několik let mimo svoji zemi původu.  Motivační pobídky mohou vhodně ovlivnit postoj a motivaci osob cílových skupin k dobrovolnému návratu a mohou zvýšit efektivnost poradenských projektů a vlastní realizace AVR.  Pobídky vychází z individuálních potřeb navracejících se osob. Může jít například o speciální zdravotní péči,  vhodnou rekvalifikaci před odjezdem, zpracování podnikatelského plánu, nákup zařízení či materiálu pro podnikání, finanční hotovost na období po návratu sloužící k zajištění dočasného ubytování, úhrada cestovních nákladů v zemi původu. Motivační pobídky v AVR pro navracející se osoby, tím spíše pro zranitelné skupiny, nejsou zatím příliš využívány a proto je vhodné jejich aplikaci  otestovat v praxi a vytvořit systém jejich použití zejména s ohledem na pomoc navracejícím se osobám v obtížené situaci. Za tím účelem bude v projektu realizováno individuální poradenství a asistence při realizaci návratu s poskytováním finančních pobídek a zpracován soubor doporučení pro zavedení motivačního systému. Tento projekt je spolufinancován Evropským návratovým fondem.

Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva

Teorie – dovednosti – praxe: inovace studia práva (reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání) Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů magisterského studijního programu Právo a právní věda, obor Právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity inovací studijního plánu.

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva

Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě) Záměrem projektu je na základě různorodých aktivit vytvořit trvalé sítě mezi různými partnery brněnské právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, jinými fakultami univerzity a jejich absolventy (zejména lékařství a mediálních studií), nevládními právnickými organizacemi, advokáty poskytujícími pro bono služby, orgány veřejné správy. Cílem je posílení vazeb a komunikace mezi praxí, výukou a výzkumem v oblasti práva i mezi odborníky různých profesí a inspirace ke vzniku partnerství nových.

Centre for the legal, psychological and social assistance for victims of torture among asylum seekers/refugees in the Czech Republic

Hlavním cílem projektu je poskytování komplexní právního, psychologického a sociálního poradenství pro oběti mučení mezi žadateli o azyl a uprchlíky, kteří pobývají na území České republiky.

Projekt je zaměřen na rozvoj a posilování zavedeného identifikačního a monitorovacího systému pro oběti násilí v rámci osazenstva azylových zařízení a center pro zajištění cizinců, stejně tak žadatelů o azyl a uprchlíků, kteří jsou ubytováni mimo tato zařízení.

Dále pak je projekt zaměřen na poskytování nezbytného poradenství pro oběti mučení.

Projekt financuje Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (OHCHR).

OHCHR